ნავთობისა და გაზის საძიებო სამუშაოები მანავის საბადოზე 2014 სექტემბერი

 ძირითადი ლოჯისტიკური მონაცემები:

ნავთობის და გაზის ტრანსპორტირება, საქართველო

ჯამური წონა 7000 ტონა

 

დატვირთვის ადგილი:

კონსტანტა, რუმინეთი

 

მიწოდების ადგილი:

ვაზიანი, საქართველო

 

სამუშაოების ფარგლები:

ოკეანის სატვირთო FOB კონსტანტა -  Free out, ფოთი, დაცლა  BB გემიდან, ოპერაციებზე ზედამხედველობა, დაბმა და დამონტაჟება, ტვირთის მდგომარეობის შემოწმება,  FOT ფოთის პორტი-  FOT ვაზიანის ბაზა.